Frekuensi radio di Pahang

Senarai Lengkap Frekuensi Radio di Pahang, MalaysiaBukit Pelindong
87.6 MHz - Fly FM (Bahasa Inggeris)88.8 MHz - GEGAR (Bahasa Melayu) 89.3 MHz - Radio IKIM90.4 MHz - 988 (Bahasa Mandarin)90.7 MHz - Terengganu FM91.6 MHz - ZAYAN (Bahasa Melayu)92.4 MHz - Hot FM (Bahasa Melayu)93.2 MHz - HITZ (Bahasa Inggeris)95.1 MHz - Manis FM (Bahasa Melayu)96.1 MHz - SURIA (Bahasa Melayu)97.2 MHz - SINAR (Bahasa Melayu)98.0 MHz - ERA (Bahasa Melayu) 100.0 MHz - MELODY (Bahasa Mandarin)100.5 MHz - One FM (Bahasa Mandarin)101.1 MHz - MY (Bahasa Mandarin)103.3 MHz - Minnal FM (Bahasa Tamil)104.1 MHz - Pahang FM104.7 MHz - LITE (Bahasa Inggeris)105.3 MHz - TraXX FM (Bahasa Inggeris)106.1 MHz - Ai FM (Bahasa Mandarin)107.1 MHz - Nasional FM (Bahasa Melayu)107.9 MHz - Radio Klasik (Bahasa Melayu)