Integer

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C {\displaystyle \mathbb {N} \subset \mathbb {Z} \subset \mathbb {Q} \subset \mathbb {R} \subset \mathbb {C} } Nombor asli N {\displaystyle \mathbb {N} }
Nombor negatif
Integer Z {\displaystyle \mathbb {Z} }
Nombor nisbah Q {\displaystyle \mathbb {Q} }
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata R {\displaystyle \mathbb {R} }
Nombor khayalan
Nombor kompleks C {\displaystyle \mathbb {C} }
Nombor algebra
Nombor transenden
Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion H {\displaystyle \mathbb {H} }
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion O {\displaystyle \mathbb {O} }
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal
Nombor nominal
Nombor kompleks belah R 1 , 1 {\displaystyle \mathbb {R} ^{1,1}}
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan i 2 = − 1 {\displaystyle i^{2}=-1}
Ketakterhinggaan
Integer (daripada Latin integer bermakna "penuh", "seluruh")[1] atau angka bulat ialah mana-mana sifar atau nombor asli (1, 2, …) atau nombor asli negatif (-1, -2, …). Dalam kata lain, integer ialah mana-mana unsur dalam lingkungan set {…, -2, -1, 0, 1, 2, …}. Set bagi semua integer ini diberi lambang khas Z {\displaystyle \mathbb {Z} } .Bilangan integer adalah tidak terhingga. Namun begitu, integer diberi ukuran kekardinalan ℵ 0 {\displaystyle \aleph _{0}} . Ini dapat dibuktikan dengan membina sebuah fungsi bijeksi (injeksi dan surjeksi) daripada integer ( Z {\displaystyle \mathbb {Z} } ) kepada nombor asli ( N {\displaystyle \mathbb {N} } ): { 2 x + 1 , jika  x ≥ 0 2 | x | , jika  x < 0 {\displaystyle {\begin{cases}2x+1,&{\mbox{jika }}x\geq 0\\2|x|,&{\mbox{jika }}x<0\end{cases}}} Dengan fungsi ini, setiap satu integer dipetakan kepada hanya satu nombor asli. Oleh itu, kekardinalan integer adalah sama dengan kekardinalan nombor asli.