Mukim di daerah Jasin Jasin

MukimKeluasan
Ayer Panas6,746 hektar
Batang Melaka3,923 hektar
Bukit Senggeh2,084 hektar
Chabau (Asahan)3,897 hektar
Chin-Chin3,329 hektar
Chohong789 hektar
Jasin5,477 hektar
Jus1,048 hektar
Kesang4,414 hektar
Merlimau4,674 hektar
Nyalas8,067 hektar
Rim4,208 hektar
Sebatu2,865 hektar
Selandar6,100 hektar
Sempang530 hektar
Semujok2,525 hektar
Serkam2,606 hektar
Sungai Rambai2,948 hektar
Tedong259 hektar
Umbai1,307 hektar
Keluasan daerah Jasinlebih kurang 67,799 hektar

Bandar dan pekan di daerah Jasin

  1. Jasin
  2. Merlimau
No.PekanPenduduk
1.Sungai Rambai5,347
2.Umbai
3.Bemban5,731
4.Chin-chin3,614
5.Simpang Bekoh
6.Asahan3,918
7.Nyalas4,596
8.Selandar3,823
9.Batang Melaka3,681
10.Kesang Pajak3,285
Jumlah