Mata pelajaran Kolej Islam Sultan Alam Shah

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Teras

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sejarah

Elektif

 • Bahasa Arab Tinggi
 • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Sains

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

 • 900 Pengajian Am
 • 910 Bahasa Melayu
 • 913 Bahasa Arab
 • 922 Kesusasteraan Melayu
 • 930 Syariah
 • 931 Usuluddin
 • 940 Sejarah
 • 944 Ekonomi
 • Malaysia University English Test (MUET)

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • S101 – Hifz Al-Qur’an dan Tajwid
 • S102 – Fiqh
 • S103 – Tauhid dan Mantiq (ilmu akal logik)
 • S104 – Tafsir dan Ulumuhu (Ilmu Ulum Al-Quran)
 • S105 – Hadith dan Mustolah
 • S106 – Nahu (tatabahasa) dan Sarf
 • S107 – Insya’ dan Mutalaah
 • S108 – Adab (Sastera Arab) dan Nusus (Nas-Nas Syair Arab)
 • S109 – ‘Arudh dan Qafiyah
 • S110 – Balaghah (kesusateraan)