Nombor nisbah

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C {\displaystyle \mathbb {N} \subset \mathbb {Z} \subset \mathbb {Q} \subset \mathbb {R} \subset \mathbb {C} } Nombor asli N {\displaystyle \mathbb {N} }
Nombor negatif
Integer Z {\displaystyle \mathbb {Z} }
Nombor nisbah Q {\displaystyle \mathbb {Q} }
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata R {\displaystyle \mathbb {R} }
Nombor khayalan
Nombor kompleks C {\displaystyle \mathbb {C} }
Nombor algebra
Nombor transenden
Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion H {\displaystyle \mathbb {H} }
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion O {\displaystyle \mathbb {O} }
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal
Nombor nominal
Nombor kompleks belah R 1 , 1 {\displaystyle \mathbb {R} ^{1,1}}
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan i 2 = − 1 {\displaystyle i^{2}=-1}
Ketakterhinggaan
Nombor nisbah ialah nombor yang boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. Nombor nisbah yang bukan integer biasanya ditulis dalam bentuk pecahan. Contoh-contoh nombor nisbah ialah 1, 1 2 {\displaystyle {\frac {1}{2}}} , dan 1.5. π dan e adalah antara contoh-contoh nombor bukan nisbah kerana tidak boleh diungkapkan sebagai nisbah dua ingeter.Set bagi semua nombor nisbah ditakrifkan sebagai,di mana Z {\displaystyle \mathbb {Z} } ialah set bagi semua integer.