Perang Uthmaniyyah–Venice (1714–18)

TarikhLokasiKeputusanPerubahanwilayah
Tarikh1714–1718
Lokasi
KeputusanKemenangan Uthmaniyyah
Perubahan
wilayah
Morea diserahkan kembali kepada Empayar Uthmaniyyah
Tarikh 1714–1718
Lokasi
Keputusan Kemenangan Uthmaniyyah
Perubahanwilayah Morea diserahkan kembali kepada Empayar Uthmaniyyah