Penyelesaian Riba Riba

Sistem perbankan

Bagi membolehkan sistem perbankan yang diamalkan selaras dengan hukum Islam, urusniaga faedah (riba) adalah diharamkan sama sekali. Sebaliknya, bank masih boleh menjana keuntungan walaupun tanpa urusniaga riba melalui konsep-konsep berikut:-

  • Mudharabah (perkongsian keuntungan)
  • Wadiah (simpanan amanah)
  • Musyarakah (usaha sama)
  • Murabahan (kos tambahan)
  • Ijarah (pajakan)

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk rencana Perbankan Islam.

Sistem Insurans

Para ulamak telah sepakat memutuskan Takaful sebagai ganti kepada Insurans Konvensional. Dasar Tabarru'at menjadi teras utama yang membina paksi Takaful. Penggunaan dasar ini turut menyelamatkan pengurusan Takaful untuk seiring dengan keredhaan Syarak dalam soal Muamalah Islam. Dengan penggunaan Tabarru'at ini maka Takaful terselamat dari terkena unsur gharar dan maisir.