Unicode

Unicode ialah piawaian industri yang membolehkan komputer untuk melambangkan dan memanipulasi teks yang diekspresikan dalam mana-mana sistem tulisan di dunia secara konsisten. Unicode yang dibangunkan seiringan dengan piawaian Set Aksara Universal dan diterbit dalam bentuk buku sebagai The Unicode Standard, Unicode terdiri daripada himpunan kira-kira 100,000[1] aksara, satu set carta kod bagi rujukan visual, kaedah pengekodan dan set pengekodan aksara piawai, penyebutan ciri-ciri aksara seperti huruf besar atau kecil, satu set fail komputer data rujukan, dan peraturan untuk penyeragaman, penguraian, pengumpulsemakan dan pengemukaan aksara.Konsortium Unicode, sebuah pertubuhan bukan untung yang menyelaras pembangunan Unicode, memegang cita-cita untuk menggantikan skema pengekodan aksara sedia ada dengan Unicode dan skema-skema Unicode Transformation Format (UTF) piawainya, kerana kebanyakan skema pengekodan sedia ada terhad saiz dan skopnya serta tidak serasi dengan persekitaran pelbagai bahasa. Kejayaan Unicode dalam menyatukan set-set aksara telah mencetuskan penggunakan meluas dan dominan dalam pengantarabangsaan dan penyetempatan perisian komputer. Piawaian ini telah dilaksanakan dalam banyak hasil teknologi terkini, termasuk XML, Java dan sistem pengendalian moden.