Rujukan Veda

 1. Swami Harshananda, A Concise Encyclopaedia of Hinduism, Vol.3, ms.528, Ramakrishna Math, Bangalore, 2008
 2. Swami Nirvedananda, Hinduism at a Glance, ms.25,Ramakrishna Mission Calcutta Students; Home, 1944
 3. Swami Vivekananda, Lectures from Colombo to Almora, ms.20, Advaita Ashrama
 4. ibid
 5. Swami Nirvedananda, Hinduism at a Glance, ms.25, Ramakrishna Mission Calcutta Students; Home, 1944
 6. ibid
 7. Swami Harshananda, ms.529
 8. ibid
 9. Swami Vivekananda, ms.20
 10. Swami Vivekananda, ms.21
 11. Swami Harshananda, Vol.2 ms.275
 12. Aitareya Upanishad (5.3)
 13. Brihadaranyaka Upanishad (1.4.10)
 14. Chandogya Upanishad (6.8.7)
 15. Mandukya Upanishad, (2) Atharva Veda
 16. Swami Harshananda, A Concise Encyclopaedia of Hinduism, Vol.3 (2008) ms106
 17. ibid
 18. ibid, ms 107
 19. ibid,107
 20. Swami Harshananda, A Concise Encyclopaedia of Hinduism, Vol.2, ms.110
 21. ibid, ms107
 22. Mahabharata, Adiparva 60.5
 23. Bhagavata, 12.6.50
 24. Swami Harshananda, A Concise Encyclopaedia of Hinduism, Vol.3 (2008) ms106
 25. Swami Harshananda, A Concise Encyclopaedia of Hinduism, Vol.3 (2008) ms106
 26. Swami Harshananda, ms.616
 27. Swami Harshananda, ms.616-617
 28. Swami Harshananda, ms.165
 29. Rig Veda 1.107.2; 2.443.2; 5.44.15
 30. Atharva Veda 2.7.24; 7.54.1; 10.7.20
 31. Bhagavad Gita (10.22)
 32. Swami Harshananda, ms.165
 33. Brihadaranyaka Upanishad, 1.3.25; 1.3.22
 34. Swami Harshananda, ibid
 35. Swami Harshananda, ms.170
 36. Swami Harshananda, A Concise Encyclopaedia of Hinduism, Vol.1, ms.198, Ramakrishna Math, Bangalore, 2008
 37. Swami Harshananda, ibid
 38. Swami Harshananda, Vol.3, ms.512
 39. http://ancientindianwisdom.com/vedas-and-vedic-system