Ahli kumpulan Visa (kumpulan muzik)

1991-1994

 • Sham - vokal
 • Joe - gitar utama
 • Mazli - gitar kedua
 • Imm - bass
 • Kudin - dram

1995

 • Sham - vokal
 • Joe - gitar utama
 • Murad - gitar kedua
 • Imm - bass
 • Kudin - dram

2019

 • Sham - vokal
 • Joe - gitar utama
 • Mazli/Malee - gitar kedua
 • Imm - bass
 • Kudin - dram