Ringkasan X-SAMPA

Catatan

  • Aksara-aksara IPA yang berbentuk huruf kecil biasa sama nilainya dalam X-SAMPA.
  • X-SAMPA menggunakan tanda backslash susulan sebagai aksara lepasan untuk membentuk aksara baru. Contoh: O dan O\ berbeza sekali bunyinya.
Bagaimanapun, penggunaan tanda backslash boleh mendatangkan masalah, kerana sesetengah aturcara mentafsirkannya sebagai aksara lepas untuk aksara yang menyusulnya. Contohnya: backslash tidak boleh digunakan dalam aturcara Emu, maka perlunya menggantikannya dengan aksara lain (cth. bintang: '*') apabila memasukkan transkripsi fonemik ke dalam pangkalan data pertuturan Emu.
  • Tanda diakritik X-SAMPA menyusuli aksara-aksara yang diubahsuainya. Kecuali ~ untuk penyengauan, = untuk penyukuan, dan ` untuk penggelungan dan perotikan, diakritik disambungkan dengan aksara dengan aksara garis bawah _.
  • Aksara garis bawah juga digunakan untuk mengekodkan ikatan IPA.
  • Angka _1 hingga _6 merupakan diakritik simpanan sebagai trengkas untuk nombor nada bahasa individu.

Huruf kecil

X-SAMPAIPAImej IPAHuraianContoh
aavokal tak bundar depan luasMelayu kamu [kamu], Perancis dame [dam]
bbletupan dwibibir bersuaraMelayu boleh [boleh], Inggeris bed [bEd]
b_<ɓimplosif dwibibir bersuaraSindhi ɓarʊ [b_<arU]
ccletupan lelangit tak bersuaraHungary latyak ["lQcQk]
ddletupan gusi bersuaraMelayu dari [dari], Inggeris dig [dIg]
d`ɖletupan gelungan bersuaraSweden hord [hu:d`]
d_<ɗimplosif gusi bersuaraSindhi ɗarʊ [d_<arU]
eevokal tak bundar depan separuh sempitMelayu elak [ela?], Perancis ses [se]
ffgeseran bibir-gigi tak bersuaraMelayu feri [feri], Inggeris five [faIv]
gɡletupan velar bersuaraMelayu garu [garu], Inggeris game [geIm]
g_<ɠimplosif velar bersuaraSindhi ɠəro [g_<@ro]
hhgeseran glotis tak bersuaraMelayu haru [hari], Inggeris house [haUs]
h\ɦgeseran glotis bersuaraCzech hrad [h\rat]
iivokal tak bundar depan sempitMelayu itu [itu], Inggeris be [bi:]
jjmalaran tak geser lelangitMelayu yang [jaN], Inggeris yes [jEs]
j\ʝgeseran lelangit bersuaraYunani γειά [j\a]
kkletupan velar tak bersuaraMelayu kari [kari], Inggeris scat [sk{t]
llmalaran tak geser sisian gusiMelayu lari [lari], Inggeris lay [leI]
l`ɭmalaran tak geser sisian gelunganSweden (loghat Svealand) sorl [so:l`]
l\ɺtamparan sisian gusiFonem Jepun /r/
mmsengauan dwibibirMelayu mas [mas], Inggeris mouse [maUs]
nnsengauan gusiMelayu nasi [nasi], Inggeris nap [n{p]
n`ɳsengauan gelunganSweden hörn [h2:n`]
oovokal bundar belakang separuh sempitMelayu oleh [oleh]
ppletupan dwibibir tak bersuaraMelayu padi [padi], Inggeris speak [spik]
p\ɸgeseran dwibibir tak bersuaraJepun fuku [p\M_0kM]
qqletupan uvular tak bersuaraArab qasbah ["qQs_Gba]
rrgetaran gusiSepanyol perro ["per:o]
r`ɽtamparan gelungan 
r\ɹmalaran tak geser gusiInggeris red [r\Ed]
r\`ɻmalaran tak geser gelunganMalayalam വഴി ["v6r\`i]
ssgeseran gusi tak bersuaraMelayu saman [saman], Inggeris seem [si:m]
s`ʂgeseran gelungan tak bersuaraSweden mars [mas`]
s\ɕgeseran gusi-lelangit tak bersuaraPoland świerszcz [s\v'erStS]
ttletupan gusi tak bersuaraMelayu tidak [tida?], Inggeris stew [stju:]
t`ʈletupan gelungan tak bersuaraSweden mört [m2t`]
uuvokal bundar belakang sempitMelayu ulang [ulaN], Inggeris boom [bu:m]
vvgeseran bibir-gigi bersuaraMelayu variasi [variasi], Inggeris vest [vEst]
v\ (atau P)ʋmalaran tak geser bibir-gigiBelanda west [v\Est]/[PEst]
wwmalaran tak geser bibir-velarMelayu wang [waN], Inggeris west [wEst]
xxgeseran velar tak bersuaraMelayu khidmat [xidmat], Scots loch [lOx]
x\ɧgeseran lelangit-velar tak bersuaraSweden sjal [x\A:l]
yyvokal bundar depan sempitPerancis tu [ty], Jerman über ["y:b6]
zzgeseran gusi bersuaraMelayu zakat [zakat], Inggeris zoo [zu:]
z`ʐgeseran gelungan bersuaraMandarin rang [z`aN]
z\ʑgeseran gusi-lelangit bersuaraPoland źrebak ["z\rEbak]

Huruf besar

X-SAMPAIPAImej IPAHuraianContoh
Aɑvokal tak bundar belakang luasInggeris father ["fA:D@(r\)] (RP dan Gen.Am.)
Bβgeseran dwibibir bersuaraSepanyol lavar [la"Ba4]
B\ʙgetaran dwibibirBagaikan menggigil kesejukan ("brrr")
Cçgeseran lelangit tak bersuaraJerman ich [IC], Inggeris human ["Cjum@n] (transkripsi kasar: [hj-])
Dðgeseran gigi bersuaraInggeris then [DEn]
Eɛvokal tak bundar depan separuh luasPerancis même [mEm], Inggeris met [mEt] (RP dan Gen.Am.)
Fɱsengauan bibir-gigiInggeris emphasis ["EFf@sIs] (disebut dengan cepat, transkripsi kasar: [Emf-])
Gɣgeseran velar bersuaraMelayu loghat [loGat], Denmark vælge ["vElG@]
G\ɢletupan uvular bersuaraInuktitut nirivvik [niG\ivvik]
G\_<ʛimplosif uvular bersuaraMam ʛa [G\_<a]
Hɥmalaran tak geser bibir-lelangitPerancis huit [Hit]
H\ʜgeseran epiglotis tak bersuara 
Iɪvokal tak bundar hampir depan hampir sempitInggeris kit [kIt]
I\ᵻ or ɪ̈ vokal tak bundar pusat hampir sempitPoland ryba [rI\bA] 
Jɲsengauan lelangitSepanyol año ["aJo], Inggeris canyon ["k{J@n] (transkripsi kasar: [-nj-])
J\ɟletupan lelangit bersuaraHungary egy [EJ\]
J\_<ʄimplosif lelangit bersuaraSindhi ʄaro [J\_<aro]
Kɬgeseran sisian gusi tak bersuaraWales llaw [KaU]
K\ɮgeseran sisian gusi bersuara 
Lʎmalaran tak geser sisian lelangitItali famiglia [fa"miLa], Sepanyol (Castilia) llamar [La"mar], Inggeris million ["mIL@n] (transkripsi kasar: [-lj-])
L\ʟmalaran tak geser sisian velar
Mɯvokal tak bundar belakang sempitKorea (eu)
M\ɰmalaran tak geser velarSepanyol fuego ["fweM\o]
Nŋsengauan velarMelayu yang [jaN]
N\ɴsengauan uvularJepun san [saN\]
Oɔvokal bundar belakang separuh luasInggeris RP thought [TO:t], Amerika off [O:f]
O\ʘklik dwibibir 
P (atau v\)ʋmalaran tak geser bibir-gigiBelanda west [PEst]/[v\Est], alofon fonem Inggeris /r\/
Qɒvokal bundar belakang luasInggeris RP lot [lQt]
Rʁgeseran uvular bersuaraJerman rein [RaIn]
R\ʀgetaran uvularPerancis roi [R\wa]
Sʃgeseran belakang gusi tak bersuaraMelayu syarat [Sarat], English ship [SIp]
Tθgeseran gigi tak bersuaraInggeris thin [TIn]
Uʊvokal bundar hampir belakang hampir sempitInggeris foot [fUt]
U\ᵿ atau ʊ̈vokal bundar tengah hampir sempitInggeris euphoria [jU\"fO@r\i@]
Vʌvokal tak bundar belakang separuh luasInggeris RP strut [str\Vt]
Wʍgeseran bibir-velar tak bersuaraScots when [WEn]
Xχgeseran uvular tak bersuaraKlallam sχaʔqʷaʔ [sXa?q_wa?]
X\ħgeseran farinks tak bersuaraArab <ح>ha’ [X\A:]
Yʏvokal bundar hampir depan hampir sempitJerman hübsch [hYpS]
Zʒgeseran belakang gusi bersuaraInggeris vision ["vIZ@n]

Aksara lain

X-SAMPAIPAImej IPAHuraianContoh
..pemisah suku kata 
"ˈtekanan primer 
%ˌtekanan sekunder 
' (atau _j)ʲdipalatalkan 
:ːpanjang 
:\ˑseparuh panjangBahasa Estonia membezakan tiga kepanjangan vokal
- pemisah 
@əvokal pusat tengahMelayu enam [@nam], Inggeris arena [@"r\i:n@]
@\ɘvokal tak bundar pusat separuh sempitPaicĩ kɘ̄ɾɘ [k@\_M4@\_M]
{ævokal tak bundar depan hampir luasInggeris trap [tr\{p]
}ʉvokal bundar pusat sempitSweden sju [x\}:]; Inggeris Aus/NZ boot [b}:t]
1ɨvokal tak bundar pusat sempitWales tu [t1], Inggeris Amerika rose's ["r\oUz1z]
2øvokal bundar depan separuh sempitDenmark købe ["k2:b@], Perancis deux [d2]
3ɜvokal tak bundar pusat separuh luasInggeris nurse [n3:s] (RP) atau [n3`s] (Gen.Am.)
3\ɞvokal bundar pusat separuh luasIreland tomhail[t3\:l']
4ɾtamparan gusiSepanyol pero ["pe4o], Inggeris Amerika better ["bE4@`]
5ɫmalaran tak geser sisian gusi divelarkan; lihat juga _eInggeris milk [mI5k]
6ɐvokal pusat hampir luasJerman besser ["bEs6], Inggeris Australia mud [m6d]
7ɤvokal tak bundar belakang separuh sempitEstonia kõik [k7ik], Vietnam mơ [m7_M]
8ɵvokal bundar pusat separuh sempitSweden buss [b8s]
9œvokal bundar depan separuh luasPerancis neuf [n9f], Denmark drømme [dR9m@]
&ɶvokal bundar depan luasSweden skörd [x\&d`]
?ʔhentian glotisMelayu anak [ana?], Inggeris (loghat Cockney) bottle ["bQ?l]
?\ʕgeseran farinks bersuaraArab ع‎ (`ayn) [?\Ajn]
* aksara lepasan yang tidak ditetapkan, "konjunktor" SAMPA 
/ ketidakpastian dalam vokal Perancis 
< mulakan tatatanda tanpa penggalan (cth., SAMPROSA) 
<\ʢgeseran epiglotis bersuara 
> tamatkan tatatanda tanpa penggalan 
>\ʡletupan epiglotis 
^upstep 
!downstep 
!\ǃklik belakang gusi 
||kelompok minor (birama) 
|\ǀklik gigi 
||kelompok major (intonasi) 
|\|\ǁklik sisian gusi 
=\ǂklik lelangit 
-\tanda penyambung 

Diakritik

X-SAMPAIPAImej IPAHuraian
_"  ̈ditengahkan
_+  ̟naik
_-  ̠turun
_/ˇnada naik
_0  ̥tak berusara
_< implosif (IPA menggunakan aksara khusus untuk setiap implosif)
= (atau _=)  ̩Sukuan
_>ʼejektif
_?\ˤdifarinkskan
_\ˆ nada turun
_^  ̯bukan sukuan
_}  ̚tiada lepasan terdengar
`˞perotikan vokal, penggelungan konsonan (IPA menggunakan aksara berasingan untuk konsonan, lihat t` sebagai contoh)
~ (atau _~)  ̃tersengau
_A  ̘akar lidah mara
_a  ̺hujung lidah
_B  ̏nada amat rendah
_B_L ᷅nada rendah naik
_c  ̜kurang bundar
_d  ̪gigi
_e  ̴Divelarkan atau difarinkskan; lihat juga 5
<F>global fall
_F  ̂nada turun
_Gˠdivelarkan
_H  ́nada tinggi
_H_T ᷄nada tinggi naik
_hʰberhembusan
_j (atau ')ʲpalatalized
_k  ̰garau
_L  ̀nada tendah
_lˡlepasan sisian
_M  ̄nada sederhana
_m  ̻laminal
_N  ̼lidah-bibir
_nlepasan sengau
_O  ̹lebih bundar
_o  ̞direndahkan
_q  ̙akar lidah undur
<R>global rise
_R  ̌nada naik
_R_F ᷈nada naik turun
_r  ̝dinaikkan
_T  ̋nada amat tinggi
_t  ̤mengah
_v  ̬bersuara
_wʷdibibirkan
_X  ̆amat pendek
_x  ̽dipusat-tengahkan