Kilometer

Kilometer (simbol: km) yang merupakan sebahagian sistem metrik ialah unit untuk jarak yang sama dengan 1,000 meter. Meter ialah unit asas untuk jarak dalam Unit Sistem Antarabangsa (SI). Padanan untuk unit keluasan ialah kilometer persegi, manakala padanan untuk isi padu ialah kilometer padu.hektometer << kilometer << megameter

Berkaitan