Misi Jabatan_Perkhidmatan_Awam_Malaysia

  • Menjadi penasihat utama kepada Kerajaan dalam urusan personel sektor awam.
  • Menggubal dasar personel sektor awam termasuk pengambilan, penempatan, kenaikan pangkat, latihan, gaji, elaun, kemudahan, faedah persaraan, gantirugi kemalangan, suasana kerja, motivasi, insentif dan penghargaan.
  • Merancang keperluan tenaga manusia sektor awam yang berkualiti.
  • Menentukan saiz dan struktur yang optimum.
  • Menguruskan hubungan majikan dan pekerja ke arah mengujudkan suasana yang harmonis.