Anggota kumpulan OAG

KiniTerdahulu
 • Chi - dram (1992-99, 2002)-Present
 • Lam - bes (1992-95)
 • Ivan - gitar (1992-95)
 • Adin - gitar (1995-99)
 • Edmund - bes (1995-99)
 • Alim - gitar (2000-2005)[A]
 • Niki - bes (2000)
 • Farid - dram (2000)
 • Andy - gitar (2001)
 • Miji - bes (2001)
 • Bakri - dram (2001)
 • Edwin - (2002)
 • Naza - (2002-2005)[A]
 • David - gitar (2002)
 • Rizal - dram (2002)
 • Orange - gitar (2002)
 • Jim - gitar (2003-05)
 • Attan - dram (2003-05)
 • Eric Wong - bes (2005-2007)

Nota