Nombor_asli

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C {\displaystyle \mathbb {N} \subset \mathbb {Z} \subset \mathbb {Q} \subset \mathbb {R} \subset \mathbb {C} } Nombor asli N {\displaystyle \mathbb {N} }
Nombor negatif
Integer Z {\displaystyle \mathbb {Z} }
Nombor nisbah Q {\displaystyle \mathbb {Q} }
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata R {\displaystyle \mathbb {R} }
Nombor khayalan
Nombor kompleks C {\displaystyle \mathbb {C} }
Nombor algebra
Nombor transenden
Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion H {\displaystyle \mathbb {H} }
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion O {\displaystyle \mathbb {O} }
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal
Nombor nominal
Nombor kompleks belah R 1 , 1 {\displaystyle \mathbb {R} ^{1,1}}
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan i 2 = − 1 {\displaystyle i^{2}=-1}
Ketakterhinggaan
Dalam bidang matematik, nombor asli boleh bermaksud satu unsur dalam set {1, 2, 3, ...} (iaitu integer positif) ataupun satu unsur dalam set {0, 1, 2, 3}, ...} (iaitu integer bukan-negatif). Set pertama biasanya digunakan dalam teori nombor, manakala yang kedua lebih banyak digunakan dalam logik matematik, teori set dan sains komputer.Nombor asli mempunyai dua tujuan: untuk bilangan ("ada 3 biji epal di atas meja"), dan juga untuk menunjukkan tertib ("bandar ke-3 terbesar di negara ini").Dalam teori set, nombor asli ditandakan dengan simbol N {\displaystyle \mathbb {N} } .